شاه دل در به دروم کاظم قادری | چوقا موزیک

شاه دل در به دروم

متن و ترجمه آهنگ شاه دل در به دروم  از کاظم قادری

شاه دل در به دروم

درد تیات مین سروم

عمرو جونیم رده پات

پیغمبر بی باوروم

های ای دویر لوتی صفت

بنیر  مو وا کنج تیت

ناونده عیسی مسیح وندی من عقت

ای سرگه کارون مو

ای اور مو بارون مو

بیو سیر اوس کن وا لوت

ای قلب چی زورونه مو

ای کول بار درد مو

ای یار تورنه زرد مو

ای خوشکل دل برد مو

پر نیکونه کس جا تونه

هرچه بگوی من تیم

گوش ایگروم حرفا تونه

بی تو مو نیخوم هیچ کسی

سی زندیی خوت تک بسی

بی باوری دونوم ولی

آخر به حرفام ایرسی