دستمال پیش تیگت

متن و ترجمه آهنگ دستمال پیش تیگت از کاظم قادری

دستمال پیش تیگت به رسم ایلیاتی
تو هل هلت گویشته ز مین هر ولاتی
شرین زون قندت، شکیل زلف بورت
چهار قل سیت اخونوم بکنه چشم سورت
فرم لریت قشنگ فرم لرون شیراز
ناز به فلک ایکنی، عاشقتوم فلکناز
چندار کو ولاتی همقو کیت بلنده
چندی و یک ایوفتی لو که ادی به خنده
اسمت زون نونه دل بت اگو دل افروز
چی پره من دستت پیت ازنوم شو و روز