حضرت دلبر

متن و ترجمه آهنگ حضرت دلبر  از کاظم قادری

به شهر ای دل مو          تو حاکم تو کلونتر

آهای حضرت دلبر         آهای حضرت دلبر