خان بالا ۲

متن آهنگ خان بالا قاسم فاضلی

ایر که خان بالا، هم بده حکم تیروم

پا سوز عشقت ایبوم، با افتخار امیروم

ز بین صد تفنگ دار، مو جور شیری گرویوم

سی کس نگوی که خوم بیم، خرم خان سویوم

مو جونوم تنگ دستت ، جندوم ایر بمیروم

اخوی بروم سیاه چال، خوی بده حکم تیروم

پا بنه من خینوم، تا خوم بوینوم

عاشق توه نداره، بچینس من سینوم

کار خوی نکردی، که تش زدی و خرمن

گردن خوته بردی، به زیر تیغ دشمن

پی تور گیوه هات تا، در حوش خوت بی

مو سی کسی نگوم بی، جا کوش خوت دیار بی

کاری که جور نوابی، با ضرب و زور نوابی

او تشی که تو زیدی، وا کسی کور نوابی

پی تور پاته زیدن، تا دور حوش خوت بی

به گوش خان رسیه، جا تور کوش خوت بی

مو ایترسوم ز جونت، که چو وندن به مالا

اگون که حکم تیر، دستور خان بالا

خان تشنه به خینت، اوردین وند به دینت

جوری که خوت گویی بی، اچینس من سینت

جوری که خوت گویی بی، کر اچینس من سینت