خوم لرم یاروم لره

متن آهنگ خوم لرم یارم لره از قاسم فاضلی

خوم لرم یارم لره مو کسو کارم لره

دست مو برنوه و دست یاروم پوش پره

سرمو شال و کله سر یاروم لچکه

منه پاش شلوار قری مو به پام دبیته شه

دوتا دل داده و یار ز نژاد بختیار

هردو با اصالتیم هو ز هفتو مو ز چار