دل اشکنده

متن آهنگ دل اشکنده از مسعود بختیاری

دلم اشکنده‌ی ای روزگاره چونو اشکسته که دی تــُه نداره
بسی که آرموناس رهن وه کوری گمونم وا کسی دی ساز نیاره
بسی که خسته از دوش و پریرم نوم خوم هم دیه رهده زه ویرم
چونو بی همدرنگی تحل و لیشه کــیگوی (که ایگوی) حار قــَشه حُشکِ کویرم
نیوفتا دی تیام بت ای زمونه چه دیدُم غیر غم زت ای زمونه
چه کردی که شو و رو خَو ندارن گرفکارون وه دردت ای زمونه
بنه دنیا چطو دنگ ایدراره خونه هر رو وه یه رنگ ایدراره
سر ناسازگاری داره وا مو ولا خین زه دل سنگ ایدراره
پریشونم پریشون زمونه تشی ووفتا منه جون زمونه
ندیده هیچ کسی زس مهرَوونی هوار از چنگ و دندون زمونه
ولا دی کوه گرهم از کار دنیا کــَـدُم خیرده وه زیر بار دنیا
نداره چشم و ری وا آدمیزاد وه دست کینه نم اوسار دنیا
پریشونم پریشون زمونه تشی ووفتا منه جون زمونه
ندیده هیچ کسی زس مهرَوونی هوار از چنگ و دندون زمونه
ولا دی کوه گرهم از کار دنیا کــَـدُم خیرده وه زیر بار دنیا
نداره چشم و ری وا آدمیزاد وه دست کینه نم اوسار دنیا