بهشتی بسازم

بیا تا وه عشقت دل و جو ببازم

یه گوشه ده جهنم بهشتی بسازم

بهشتی بسازم مینه تش جهنم

بهشتی که دش گل نکه دونه گنوم

چی قلعه میمونی که دروازه ناره

سواری نتونه که دش بگواره

نه پا رته دارم نه میلی وه منن

نه شوری وه آواز نه شوقی وه هنه

تو چی آسمونی که سنگینه اورت

چی شهری که دیوار چینه وه دورت